Postanowienia ogólne:
Sklep internetowy działający pod adresem bramy.uslugiawix.pl prowadzony jest przez AWIX Krzysztof Kacprzak z siedzibą w Dębice 30/5, numer NIP: 856-170-90-94.
1. Korzystanie ze sklepu internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
- Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub,
- Mozilla Firefox w wersji 3.8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub,
- Google Chrome w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub,
- Safari w wersji 5.1 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies;
- Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli,
- w przypadku wyrażenia chęci na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików o rozszerzeniu PDF, np. Adobe Acrobat Reader.
2. Sklep internetowy bramy.uslugiawix.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
3. Domniemywa się, że użytkownik składając zamówienie zapoznał się z treścią regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte oraz, że jest w mocy prawnej do nabywania towarów.
4. Informacje znajdujące się na stronach internetowych są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.

Zamówienia:
6. Zamówienia przyjmowane są przez stronę bramy.uslugiawix.pl 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
7. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronach sklepowych i przesłanie go do bramy.uslugiawix.pl
8. Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem informację o jego przyjęciu z prośbą o potwierdzenie. www.bramy.uslugiawix.pl zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
9. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
a) dla zamówień płatnych przy odbiorze- po tym jak do sklepu dotrze potwierdzenie zlecenia;
b) dla zamówień płatnych przelewem- w momencie dotarcia przelewu opłacającego zamówienie na konto sklepu.
10. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze (od poniedziałku do piątku).
11. Sklep realizuje zamówienia tylko na terenie Polski w woj. Zachodniopomorskim. Zamówienia złożone za granicą nie będą przyjmowane.
12. Jednym z warunków realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza, w którego treści należy wpisać dane adresowe, oraz potwierdzenie przyjęcia przez www.bramy.uslugiawix.pl.
13. Do każdego zamówienia dołączony jest paragon lub faktura VAT. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT należy zaznaczyć taką wolę w "formularzu zamówienia" i podać dodatkowe wymagane dane, nie ma możliwości wystawienia faktury VAT na podstawie paragonu.
14. Można dokonać modyfikacji zamówienia do momentu wystawienia paragonu lub faktury VAT. Anulowanie zamówienia można wykonać telefonicznie przed jego realizacją. Nie można anulować zamówienia, którego status zmienił się na "w realizacji" lub "zrealizowano".
15. Sklep bramy.uslugiawix.pl zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, w których istnieje uzasadniona wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.
16. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przetwarzanie przez sklep bramy.uslugiawix.pl danych osobowych Klienta w celu zrealizowania zamówienia i ewentualnych promocji.


Ceny towarów:
17. Wszystkie ceny towarów zawierają podatek VAT i są cenami detalicznymi brutto wyrażonymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
18. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia przez sklep bramy.uslugiawix.pl zamówienia.
19. Sklep bramy.uslugiawix.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
20. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które pokrywa Kupujący. Koszt przesyłki towarów zależny jest od wybranego sposobu płatności, wagi oraz metody dostawy.
21. Cena podana za przedmiot musi stanowić cenę, od której można odprowadzić podatek VAT. Jeżeli produkt posiada cenę od której nie można odprowadzić podatku VAT(np. 0zł) sytuacja stanowi błąd systemu, a zamówienie zostanie anulowane.


Płatności:
22. W sklepie bramy.uslugiawix.pl istnieją dwie formy płatności:
a) płatność z góry przelewem internetowym na konto sklepu podane mailowo po zakupie,
b) płatność przy odbiorze osobistym.


Czas realizacji zamówienia:
23. Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych. Czas ten może się wydłużyć w przypadku kiedy zamówionego towaru nie ma na magazynie sklepu. Klient otrzymuje powiadomienie o niedostępności produktu w ciągu 3 dni roboczych.


Odstąpienie od umowy:
24. Każdemu Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
25. Klient, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem bramy.uslugiawix.pl i jest konsumentem, może w terminie 14 dni od jej zawarcia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania zamówienia. Mogące mieć zastosowanie ustawowe wyjątki od prawa do odstąpienia podane są w punkcie 27 poniżej.
26. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.
27. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w jej posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu rzeczy – w posiadanie ostatniej z nich),a w przypadku pozostałych umów od dnia ich zawarcia.
28. W celu wykonania prawa odstąpienia Klient powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie w tym zakresie. Oświadczenie to może zostać wysłane m.in. przez e-mailem lub pocztą
29. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpienia od umowy.
30. W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.
31. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m.in. umów o:
32. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
33. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
34. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte
po dostarczeniu;
35. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
36. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy:
37. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży rzeczy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia, o ile ma to zastosowanie. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
38. Sprzedawca może zaproponować Klientowi, że sam odbierze od niego rzecz. Jeżeli Sprzedawca nie złożył takiej propozycji Klientowi:
39. Klient zwróci rzecz Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz.
Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
40. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
41. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy) oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.


Reklamacje towarów:
42. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania bramy.uslugiawix.pl oraz umów zawartych za jego pośrednictwem można przesyłać za pośrednictwem formularza reklamacji dostępnego na stronach bramy.uslugiawix.pl(dział dokumenty do pobrania). Reklamacje mogą być również składane pisemnie na adres podany w dziale Kontakt.
43. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca niezwłocznie zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. W takim zawiadomieniu zostanie również przesłana do Klienta informacja w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
44. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę.
45. Koszt transportu produktu z tytułu rękojmi nie jest zwracany.


Odpowiedzialność za wady towaru:
46. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania towarów bez wad oraz, w odniesieniu do Konsumentów, odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady).
47. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument:
a) odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 i n Kodeksu Cywilnego);
b) odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;
c) odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia;
48. Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców kuriera, usług internetowych itp.


Postanowienia końcowe:
49. Zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych” klient rejestrując się w bazie bramy.uslugiawix.pl dobrowolnie podaje dane osobowe, zachowując prawo ich wglądu, zmian i usunięcia. Dane osobowe są gromadzone w celu realizacji zamówienia. Wszelkie dane osobowe podawane przez Klienta są poufne i w żaden sposób nie będą udostępniane ani sprzedawane innym firmom czy osobom prywatnym.
50. Ewentualne róznice w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie skonfigurowanych parametrów monitora Klienta, nie będą uznawane jako podstawa do zwrotu towaru.
51. bramy.uslugiawix.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe i niezgodne z terminem doręczenie przez firmy kurierskie przesyłek i zamówieniami Klientów.
52. bramy.uslugiawix.pl nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia niezrealizowane z przyczyn technicznych (nieprawidłowe funkcjonowanie strony, błędne wypełnienie formualrza, etc.).
53. Sklep bramy.uslugiawix.pl zastrzega prawo zmiany powyższego regulaminu i zasad sprzedaży. Nowe reguły obowiązują od chwili umieszczenia ich na podstronie z regulaminem sklepu.
54. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy i nie przedstawiają ilościowej zawartości kupowanych zestawów. Skład kupowanych zestawów jest wyszczególniony w opisie przedmiotów.